Bộ máy tổ chức và nhân sự

Bộ máy tổ chức và nhân sự

I. Ban chủ nhiệm Khoa
- PGS.TS. Phù Chí Hòa - Trưởng khoa

- ThS. Nguyễn Thị Ái Minh - Phó Trưởng khoa

- ThS. Đỗ Thị Phương Lan - Phó Trưởng khoa
II. Bộ môn trực thuộc Khoa
- ThS. Nguyễn Thị Ái Minh - Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy
III. Trợ lý Khoa
- ThS. Bùi Nguyễn Thảo Nguyên - Trợ lý Giáo vụ
- ThS. Trần Văn Thanh Hoài - Trợ lý Công tác sinh viên
IV. Giáo viên chủ nhiệm
- ThS. Phan Thanh Đồng - Giảng viên - Chủ nhiệm lớp SPAV
- ThS. Trần Văn Thanh Hoài - Giảng viên - Chủ nhiệm lớp SPHH, SPSH
- ThS. Bùi Nguyễn Thảo Nguyên - Giảng viên - Chủ nhiệm lớp SPTN, SPVL
- ThS. Phan Kiều Thuận - Giảng viên - Chủ nhiệm lớp SPLS, SPNV
V. Các tổ chức chính trị xã hội
1. Công đoàn
- ThS. Đỗ Thị Phương Lan - Tổ trưởng 
2. Đoàn thanh niên
- ThS. Phan Kiều Thuận - Bí thư Liên chi đoàn
3. Hội sinh viên
- ThS. Trần Văn Thanh Hoài - Chủ tịch

Các tin khác